SD Islam Al Bayan adalah salah satu penyelenggara pendidikan dasar di bawah naungan Yayasan Hanifatul Abbas yang bertujuan membentuk generasi Khoirul Ummah dengan memakai prinsip dan model pendidikan yang menyeimbangkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual serta dilengkapi dengan bekal kecakapan hidup (life skill). Mulai pada tahun pelajaran 2006/2007. Pada awal pendirian, peserta didik hanya berjumlah 8 orang dari kalangan anak yatim atau piatu dan pada tahun 2016/2017 sebanyak kurang lebih 500 murid dari semua kalangan. Proses belajar mengajar menjadi sangat dinamis dengan dilingkupi nilai toleransi yang tinggi, tampak pada sikap dan tingkah laku sehari-hari. Ciri khas ini tetap dipertahankan hingga sekarang.